כמה עולות לנו העמלות?
תמיר גורן מבהיר את תמהיל המכירות שעל פיו יש לדרוש את
העמלה לקראת ההסכמים לשנה החדשה.
עם כניסתה של השנה האזרחית החדשה, זהו הזמן לסכם את החשבונות השונים בגין
ההסכמים הקיימים ובעזרתם להבין את תמהיל המכירות הקיים אשר על פיו יש לדרוש
את העמלה המכסימלית בהסכמים החדשים. בכתבה זו נתמקד בהסכם העומד להסתיים
בשנה זו. הבדיקה מול ההסכם הקיים נחלקת לשלושה פרמטרים: עמלת ההיקף, עמלת
שימור התיק והעמלה השוטפת.
עמלת היקף - עמלת ההיקף היא נגזרת של תפוקה שבסיסה בכל חברה בצורה שונה.
לעמלות ההיקף ישנם כינויים נוספים, כגון: הוצאות משרד, פרסים ועוד.
בבדיקת הזכאות לעמלת ההיקף נתייחס לשלושה סוגים של פוליסות:
1.פוליסות בריאות, סיעוד וריסק: במרבית החברות הפוליסות הללו עולות לתפוקה
בשיעור מלא בניכוי התוספות השונות. אצל מרבית הסוכנים הסכם הביטולים עומד
על 100% בשנה א' ו 50%- בשנה ב, יש צורך לבדוק כי אכן כך חושבו הביטולים.
2. פוליסות מסלול: נבדוק כי הכיסויים הנוספים, כגון ריסק ואובדני כושר עבודה
נספרים לתפוקה במלואה ולא ברמה חלקית. יש לשים לב כי כך הוגדר בהסכם
ההתקשרות מאחר שלא תמיד ידע הסוכן את המשמעות כאשר קנה את הכיסויים
כחלק מהפוליסה ולא כפוליסה נפרדת. מה שיכול לגרום לפער בין התפוקה
שהעביר לבין התפוקה שנמדדה בפועל. הבעיה נובעת מאחר שישנו קושי מיכוני
לחברות הביטוח להפריד בפוליסה עצמה את הרכיבים השונים. על כן יש צורך
לבצע חישוב ידני.
3. קרן פנסיה: נבדוק כי קרן הפנסיה נספרת לתפוקה במלואה ולא ברמה חלקית.
יש צורך בפירוט כספי מקיף בגין הזרמת הכספים. תופעה שנתקלנו בה היא אי-
העברת מידע כספי באופן מדויק בין הקרנות השונות לחברת הביטוח. הדבר יוצר
אי-התאמה או אפילו חוסר הפוגע בעמלת הסוכן.
עמלת שימור התיק - עמלה זו היא עמלה המשולמת על-ידי חברת הביטוח שמטרתה
עידוד הסוכן לשמר את לקוחותיו הוותיקים. נוסחאות החישוב וגובה העמלה שונות בין
חברה לחברה כשהמכנה המשותף של כולן הוא כמות הפוליסות שנמכרו בדרך כלל לפני שנת
 2004 וביחס לשרידות הפוליסות כיום. כמובן שקיימת חשיבות ליחס הפרמיה המועברת
מהשנים הקודמות לשנים החדשות. אנו נתקלים לרוב בטעויות שמקורן בתשלומים
חד-פעמיים, לדוגמה: מפעל אשר היה בחוב ושילם תשלום רטרואקטיבי בגינו, הפרמיה
בעמלה השוטפת משולמת על פי התקן, אבל בשימור התיק יחס הפרמיה משתנה.
העמלה השוטפת - יש צורך לבדוק כי ההסכם הרלוונטי לאותה תקופה הוזן בגין כל
הפוליסות הנכללות באוכלוסיית הפוליסות שנמכרה באותה תקופה. במידה שלסוכן יש
מספר מספרי סוכן, יש צורך לוודא כי ההסכם הוזן על-ידי החברה בכל המספרים.
30190870